Vuosikertomus 2021

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajalta

Etelä-Karjalan Jätehuollon operatiiviset vastuut jatkuivat entisellään vuoden 2021 aikana. Lisäsimme asukkaittemme kierrätysmahdollisuuksia myös vuonna 2021 entisestään laajentamalla pakkausjätteiden keräystä uusille alueille. Keräsimme Etelä-Karjalan alueella enemmän pakkausjätteitä kuin pakkaustuottajien oma tuottajayhteisö RINKI Oy. Alueellinen ja kiinteistökohtainen keräysverkostomme täydentää hyvin pakkaustuottajien verkostoa; teemme tuloksellista ja esimerkillistä yhteistyötä Etelä-Karjalan alueella.

Koronapandemia vaikutti edelleen koko yhteiskuntaan; oltiin lähes täysin etänä ja ”kotoiltiin” joten myös jätteen synty painottui kotitalouksiin; tämä näkyi selkeästi voimakkaasti kasvaneina jätemäärinä Hyödyksi-asemilla ja ekopisteillä.

Biokaasulaitos valmistui ja se luovutettiin Etelä-Karjalan Jätehuollolle 9.4.2021. Biokaasun tankkausasemat avattiin 22.4.2021 Lappeenrannassa, Imatralla, Luumäellä ja Parikkalassa. Laitoksen lietteenkäsittelyssä jouduttiin tekemään merkittävä prosessimuutos laskemalla toimintalämpötilaa 53 °C:stä 38 °C:een, jonka seurauksena prosessista syntyvän mädätteen ja siitä erotetun nesteen hyötykäyttö vaati jatkokäsittelyä. Nämä puolestaan aiheuttivat merkittäviä kustannuksia. Jotta mädäte ja erotettu neste ovat hyötykäyttökelpoisia, ne pitää käsitellä korkeassa lämpötilassa eli hygienisoida. Tämän takia lietemädätteen hygienisointiyksikön investointipäätös tehtiin 15.12.2021 ja laitteisto on käytössä 30.6.2022 mennessä.

Biokaasun menekki on niin suurta, että laitoksen kaasunjalostuskapasiteetti ei riitä jatkuvasti kysynnän tarpeisiin. Tähän ollaan suunnittelemassa lisäinvestointeja; onneksi jalostettavaa raakakaasua riittää tuotannon merkittävään lisäämiseen!

 

Mika Suomalainen

Biokaasun menekki on niin suurta, että laitoksen kaasunjalostuskapasiteetti ei riitä jatkuvasti kysynnän tarpeisiin. Tähän ollaan suunnittelemassa lisäinvestointeja; onneksi jalostettavaa raakakaasua riittää tuotannon merkittävään lisäämiseen!

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Kotitalousjätteistä ohjattiin materiaalihyötykäyttöön 54 %. 

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Vuosi 2021

Vuosi 2021 oli yhtiölle erittäin haasteellinen taloudellisesti. Koronan vaikutukset Hyödyksi-asemien sekä aluekeräys- ja ekopisteiden jätemääriin, 32 % lisäys vuoteen 2019 verrattuna, nosti merkittävästi perusmaksutuloilla tuotettavien palveluiden kustannuksia. Biokaasulaitoksen prosessin haltuunotto oli yllättävä haasteellista; useat prosessin alas – ja ylösajot aiheuttivat merkittäviä budjetoimattomia kustannuksia. Lisäksi lieteprosessin lämpötilan muutos aiheutti lisäinvestointitarpeen hygienisointiyksikköön sekä paljon budjetoimattomia käyttökustannuksia.

Vuonna 2021 vastaanotettiin ja käsiteltiin 81 823 tonnia erilaisia jätemateriaaleja (ilman maa-aineksia). Kotitalousjätteistä ohjattiin materiaalihyötykäyttöön 54 %. Kierrätyskelvotonta jätettä hyödynnettiin energiana 45 % ja loppusijoitukseen ei päätynyt yhtään kotitalousjätteistä.

Investoinnit ja kehityshankkeet

Merkittävin investointi vuoden aikana oli Kukkuroinmäkeen valmistunut biokaasulaitos 14 637 000 euroa, mistä edellisessä tilinpäätöksessä näkyi keskeneräisissä investoinneissa 11 689 000 euron osuutena. Edellisellä tilikaudella keskeneräisistä investoinneista, 913 000 euroa, otettiin käyttöön hyötyjaekenttien ensimmäinen osa, suuruudeltaan  379 000 euroa.

Toimintaympäristö

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisista poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuvat myös tulevina vuosina.

Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena sekä peltolannoituksessa. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Teemme yhteistyötä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa useissa eri hankkeissa toteuttaaksemme yhtiön omia ja Lappeenrannan kaupungin kunnianhimoisia kiertotalouden ja resurssiviisauden tavoitteita. 

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Kompostointilaitoksen ja Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen kapasiteetti tulevat turvaamaan maakunnallisen biologisten jätteiden käsittelytarpeen pitkälle tulevaisuuteen.

Etelä-Karjalan Jätehuollon suurin omistaja Lappeenrannan kaupunki on edelläkävijä vihreän energian ja kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa. Teemme yhteistyötä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa useissa eri hankkeissa toteuttaaksemme yhtiön omia ja Lappeenrannan kaupungin kunnianhimoisia kiertotalouden ja resurssiviisauden tavoitteita.