Kukkuroinmäen käsittelykeskus

 

Yritysasiakkaat ja pilaantuneet maat

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Aluekeräys- ja ekopisteet

Hyödyksi-asemat

Vaaralliset jätteet

Puutarhajätteet

Yritysjätteiden vastaanotto

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan erilaisia rakentamisesta, yritystoiminnasta ja teollisuudesta syntyviä jätteitä, kuten:

 • lajiteltavaa rakennus-/purkujätettä
 • energiajätettä
 • betonia ja tiiliä
 • kattohuopaa
 • eristevillaa
 • kipsiä
 • asbestia
 • puuta ja puupohjaisia materiaaleja
 • risuja ja puutarhajätteitä
 • metallia
 • lasia
 • eri haitta-aineilla pilaantuneita maa-aineksia

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina tai energiana. Tiettyjä erityisjätteitä, kuten asbestia, voidaan loppusijoittaa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tavanomaiselle tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle.

Vastaanotosta peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaan.  Isoista jäte-eristä voidaan tehdä erillinen tarjous.

 

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Käyttöpäällikkö Ossi Huovinen

Puh. 010 841 1834

Sähköposti: ossi.huovinen@ekjh.fi

Sähköinen siirtoasiakirja

Uuden jätelain mukaan jätteen siirtoasiakirjan tulee olla 1.1.2022 alkaen sähköisessä muodossa.  Sähköisellä siirtoasiakirjalla toimitetaan tieto jätteensiirrosta myös ympäristöministeriön tietokantaan eli SIIRTO-rekisteriin. Tiedon siirto on jätteen tuottajan vastuulla, ja se on tehtävä viivytyksettä siirron päätyttyä. Jätteen vastaanottaja ei siirrä tietoja ympäristöministeriön tietokantaan. 

Etelä-Karjalan Jätehuolto ottaa 1.1.2022 alkaen vastaan ainoastaan sähköisiä siirtoasiakirjoja. Siirtoasiakirjan voi toimittaa tätä varten kehitetyillä sovelluksilla, kuten ZeroWaste tai Wasteapp. 

Siirtoasiakirja vaaditaan jätelain 121 § mukaan seuraavista jätteistä:
 – vaarallinen jäte
 – hiekan‐ ja rasvanerotuskaivojen liete
 – rakennus‐ ja purkujäte
 – pilaantunut maa‐aines
Siirtoasiakirjakäytäntö ei koske kotitalouksien itse tuotavien jätteiden peräkärrykuormia.

Lisätietoja: vastaanotto puh. 010 841 1813, ekjh.vaaka@ekjh.fi

Materiaalitori

Muuttuva jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua, ennen kuin voi pyytää palvelua kunnalta markkinapuutteen johdosta. Yksityisen palvelutarjonnan puute on jo nykyisin edellytys kunnan toissijaiselle jätehuoltopalvelulle ja sen selvittämiseksi jätteen haltijan on 1.1.2020 alkaen tehtävä ilmoitus tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta Materiaalitoriin. Yritys voi pyytää toissijaista palvelua kunnan jätelaitokselta vasta, jos yritys ei saa kohtuullista markkinaehtoista palvelua Materiaalitorissa 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisetä. Materiaalitorin käyttövelvoite ei koske vuotuista alle 2000 euron arvoista kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua.

Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti ensisijaisen vastuun ulkopuolisille toimijoille, kuten yritysten jätteelle, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Lisätietoja:

www.materiaalitori.fi

www.motiva.fi/materiaalitori

Pilaantuneiden maiden vastaanotto

Etelä-Karjalan Jätehuolto antaa tarjouksia vastaanotettavista pilaantuneista maista. Maiden vastaanotto tapahtuu joko käsittelykentille tai suoraan loppusijoitusalueille. Kuljettajalla tulee olla mukanaan siirtoasiakirja, josta selviää maalaji, haitta-aineet ja niiden pitoisuudet, laskutusyhteystiedot sekä kohteen tiedot. Saapuvista kuormista tulee ilmoittaa etukäteen.

Etelä-Karjalan Jätehuolto voi ottaa käsiteltäväkseen öljyillä, raskasmetalleilla, dioksiineilla- ja furaaneilla, kloorifenoleilla, PAH-yhdisteillä ja torjunta-aineilla pilaantuneita maita. Käsittely tapahtuu haitta-aineen mukaisesti, joko kompostoimalla, stabiloimalla, kiinteyttämällä tai kapseloimalla.

Puhdistetut maat hyödynnetään käsittelykeskuksen alueella jätteiden peittomaina sekä kenttien rakenteina tai loppusijoitetaan joko tavanomaisen jätteen tai vaarallisen jätteen tasoiselle loppusijoitusalueelle. Jätevedet kerätään erikseen ja käsitellään jätevedenpuhdistamolla.

Kuljetettaessa pilaantuneita maita Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai muuhun vastaanottopaikkaan tulee kuorman mukana toimittaa siirtoasiakirja.

 

Pilaantuneiden maiden käsittely

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Oksman

Puh. 010 841 1803

Sähköposti: heidi.oksman@ekjh.fi

Lisätietoja myös

Aluevastaava Sami Huotari

Puh. 010 841 1805

Sähköposti: sami.huotari@ekjh.fi