Uuden jätelain mukaan jätteen siirtoasiakirjan tulee olla sähköisessä muodossa. Sähköisellä siirtoasiakirjalla toimitetaan tieto jätteensiirrosta myös ympäristöministeriön tiedokantaan eli SIIRTO-rekisteriin. Tiedon siirto on jätteen tuottajan vastuulla, ja se on tehtävä viivytyksettä siirron päätyttyä. Jätteen vastaanottaja ei siirrä tietoja ympäristöministeriön tietokantaan.

Etelä-Karjalan Jätehuolto ottaa vastaan ainoastaan sähköisiä siirtoasiakirjoja. Siirtoasiakirjan voi toimittaa tätä varten kehitetyillä sovelluksilla, kuten ZeroWaste tai Wasteapp

Siirtoasiakirja vaaditaan jätelain 121 § mukaan seuraavista jätteistä:
 – vaarallinen jäte
 – hiekan‐ ja rasvanerotuskaivojen liete
 – rakennus‐ ja purkujäte
 – pilaantunut maa‐aines
Siirtoasiakirjakäytäntö ei koske kotitalouksien itse tuotavien jätteiden peräkärrykuormia.

Lisätietoja: vastaanotto puh. 010 841 1813, ekjh.vaaka@ekjh.fi