Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Taloudellinen vastuu

Vuosi 2021

Vuosi 2021 oli yhtiön 25. tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta 20. Yhtiön liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -832 000 euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa. Tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 2 848 000 euroa, joista merkittävimmät olivat Kukkuroinmäen biokaasulaitos 14 637 000 €, josta edellisessä tilipäätöksessä näkyi keskeneräisissä investoinneissa 11 689 000 €:n osuus. Edellisellä tilikaudella keskeneräisissä investoinneista (913 000 €) otettiin käyttöön hyötyjaekenttien ensimmäinen osa (379 000 €).

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen niin koronaepidemian vaikutuksista kuin erilaisista poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuu tulevina vuosina.

Koronapandemia on selkeästi lisännyt Hyödyksi-asemilla vastaanotettavan jätemäärää ja tästä aiheutuvia kustannuksia. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Yhtiön oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena. Tulevaisuudessa lopputuote pyritään hyödyntämään ilman laitosmaista jälkikäsittelyä.

Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettavan biokaasun jalostus- ja konttitankkauskapasiteettia tullaan lisäämään jatkossa, koska tällä hetkellä raakakaasusta pystytään jalostamaan noin 50 %, ja kysyntää on runsaasti niin liikennepolttoaineena kuin teollisuudessa maakaasun korvaajana. 

Merkittävimmät epävarmuustekijät

Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät liikennekaasun menekkiin, hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon (kierrätys ja energiana hyödyntäminen).

Talouden tunnusluvut 2021
Keskeiset tunnusluvut 2016-2021
Liikevaihdon kehitys
Oma pääoma, kehitys
Liikevoitto/-tappio
Omavaraisuuden kehitys
Investointien kehitys

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Jätelain 44 § edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2021-31.12.2021

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely- ja muiden maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukana toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä tuote- ja asiakaskohtaisesti. Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, joissa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
Tuloslaskelma
Maksut ja tulot yhteensä 13 563 109 12 467 206 1 095 903
TULOT YHTEENSÄ
Toiminnan kustannukset 12 715 333 12 488 752 226 581
Poistot ja poistoerot 1 593 654 1 534 754 58 900
Rahoituskulut ja -tuotot 85 841 78 705 7 136
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 14 394 828 14 102 211 292 617
Tuloverot 0 -160 657 160 656
TILIKAUDEN TULOS -831 719 – 1 474 348 642 629

 

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA 2021 2020
LIIKEVAIHTO 13 175 222,21 12 825 182,01
Liiketoiminnan muut tuotot 387 886,61 212 570,80
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -729 278,77 -553 508,44
Ulkopuoliset palvelut -8 587 320,09 -7 300 400,08
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 316 598,86 -7 853 908,52
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot – 1 474 930,66 -1 608 955,08
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -244 990,05 -266 431,93
Muut henkilöstösivukulut -50 525,15  -55 713,01
Henkilöstökulut yhteensä -1 770 445,86 -1 931 100,02
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 567 639,81 -893 290,30
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 567 639,81 -893 290,30
Liiketoiminnan muut kulut -1 628 288,17 -1 784 658,35
LIIKEVOITTO -719 863,88 574 795,62
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta 8 610,36 10 335,41
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsrenin yrityksille 27,42 0,00
Muille -94 478,90 -86 324,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -85 841,12 -75 989,24
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -805 705,00 498 806,38
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -26 013,69 -3 810,49
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0,00 -64 676,61
TILIKAUDEN VOITTO -831 718,69 430 319,28

 

Tase

Tase
TASE 2021 2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 76 817,60 12 152,78
Muut aineettomat hyödykkeet 83 583,33 1 086,11
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 160 400,93 13 238,89
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 803 135,91 803 135,91
Kiinteistöjen liittymismaksut 11 190,00 11 190,00
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 5 981 078,93 1 868 793,27
Koneet ja kalusto 10 206 563,75 579 272,65
Muut aineelliset hyödykkeet 3 972 287,64 4 132 671,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 625 308,08 14 686 319,19
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 21 599 564,31 22 081 382,67
Sijoitukset
Muut saamiset 7 340,00 7 340,00
Sijoitukset yhteensä 7 340,00 7 340,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 767 305,24 22 101 961,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 886 878,13 1 253 333,04
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 462 335,89 1 041 949,12
Muut saamiset 62 772,98 101 820,69
Siirtosaamiset 584 127,17 619 379,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 996 114,17 3 016 481,88
Rahat ja pankkisaamiset 1 986,44 1 404 895,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 998 082,61 4 421 377,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 765 387,85 26 523 338,74
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 682 765,61 2 682 765,61
Edellisten tilikausien voitto 5 432 574,06 5 002 254,78
Tilikauden voitto -831 718,69 430 319,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 283 620,98 8 115 339,67
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 33 150,60 7 136,91
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 33 150,60 7 136,91
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 2 938 855,37 3 738 855,37
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 2 938 855,37 3 738 855,37
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 10 083 333,30 11 361 111,10
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 10 083 333,30 11 361 111,10
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 277 777,80 1 138 888,90
Ostovelat 1 420 136,82 1 604 332,85
Velat saman konsernin yrityksille 339 347,67 201 299,42
Muut velat 70 953,85 377,37
Siirtovelat 318 211,46 355 997,15
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 426 427,60 3 300 895,69
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 509 760,90 14 662 006,79
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 765 387,85 26 523 338,74

 

 

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Etelä-Karjalan Jätehuolto laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, aluekeräyspisteen käyttömaksuja sekä perusmaksuja. Lisäksi yhtiö laskuttaa viranomaismaksuja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen puolesta sekä kuntalisää kuntien puolesta (pl. Taipalsaari).

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta ja mahdollisesta kuntalisästä. Vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuosittain hyväksymään jätetaksaan.

Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.

Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.

Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksujen kertymä vuonna 2021

Vuonna 2021 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 875 554 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 60,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 0,6 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 4,0 %,
 • palvelumyynnin tuloja 1,7 %,
 • perusmaksutuloja 9,4 % ja
 • kuljetusmaksuja 23,9 %.

  Jätemaksujen käyttö vuonna 2021

  Jätemaksuja käytettiin vuonna 2021 seuraavasti:

  • materiaalit ja ostetut palvelut 64,8 %
  • henkilöstökulut 12,3 %
  • liiketoiminnan muut kulut 10,2 %
  • poistot 10,9 %
  • verot 0,0 %
  • rahoituskulut 0,6 %
  • jätevero 1,1 %
  • pakolliset varaukset 0,1 %
   Jätemaksujen kertymä ja käyttö 2021

   Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2021

   Perusmaksuja kerättiin vuonna 2021 yhteensä 1 208 609 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 780 004 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

   Perusmaksuja käytettiin vuonna 2021 seuraavasti:

   • Hyödyksi-asemien ylläpito 51.9 %
   • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely 9.0 %
   • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 33,0 %

   Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2021

   Astiamaksuja kertyi vuonna 2021 yhteensä 6 347 508 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti:

   • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 43 %
   • Käsittelykustannukset 57 %
   Kuva perusmaksutulojen käytöstä vuonna 2020
   Astiamaksujen kertymä ja käyttö 2021