Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Tehokas käsittely

Etelä-Karjalan Jätehuolto kerää ja vastaanottaa jätteitä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa, miehitetyillä Hyödyksi-asemilla, ekopisteillä sekä asuinkiinteistöistä. Osa jätteistä toimitetaan suoraan tuottajien terminaaleihin tai käsittelylaitoksiin hyödynnettäväksi ja osa kuljetetaan yhtiön muista vastaanottopisteistä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen käsiteltäväksi.

Vuoden 2021 aikana Etelä-Karjalan Jätehuollon käsittelemän jätteen kokonaismäärä oli 81 823 tonnia, kun maa-aineksia ei lasketa mukaan.

Kaikista vastaanotetuista jätteistä, kun mukaan lasketaan sekä yhdyskunta- että yritysjätteet, hyödynnettin  55 % materiaalina ja 36 % energiana ja  7 % loppusijoitettiin kaatopaikalle.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle sijoitettiin vuonna 2021 yhteensä 5 897 tonnia hyötykäyttöön soveltumatonta jätettä. Loppusijoitetusta jätteestä suurin osa oli lasikuitua, lujitemuovia ja PVC-muovia, 1 980 tonnia.

Käsitellyt jätemäärät 2021
Loppusijoitetut jätteet 2021

Yhdyskuntajätteet

Yhdyskuntajätteitä käsiteltiin vuoden 2021 aikana 38 218 tonnia. Lisäksi tuottajien vastuulla olevia yhdyskuntajätteitä kerättiin tuottajien toimesta.

Yhdyskuntajätteistä laskentatavasta riippuen 54 % (mukana puhdistamonlietteet) tai  44 % (ilman puhdistamolietteitä) hyödynnettiin materiaalina. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin kotitalouksilta erilliskerätyt biojätteet sekä miehitetyillä vastaanottopisteillä, ekopisteillä ja asuinkiinteistöiltä kerätyt kierrätettävät pakkausjätteet, metalli ja paperi. Laskelmassa ei ole huomioitu kompostointi- ja biokaasulaitoksille toimitettuja kuntien vastuulle kuuluvia jätevedenpuhdistamojen lietteitä.

Suurin osa biojätteistä ja jätevedenpuhdistamoiden lietteistä käsiteltiin Etelä-Karjalan Jätehuollon omalla biokaasulaitoksella. Kyseessä oli laitoksen toinen toimintavuosi, jonka aikana prosesseja säädettiin. Vuoden 2021 aikana biokaasulaitoksen biolinjassa käsiteltiin biojätteitä 4 285 tonnia ja lietelinjassa lietteitä 9 809 tonnia. Tukiaineenea käytettiin elintarviketeollisuuden sokeripölyä 288 tonnia, nollakuitua 1 178 tonnia ja puutarhajätettä ja risumurskaa 1 289 tonnia. Lisäksi bioreaktoriin syötettiin myös pieniä määriä naudan lantaa ja olkea.    Erilliskerättyjen biojätteiden kokonaismäärä oli 6 244 tonnia ja käsiteltyjen puhdistamolietteiden määrä 13 816 tonnia. Erilliskerätyn biojätteen määrä eteläkarjalaista asukasta kohti on 49,2 kg.

Biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä käsiteltiin vuoden 2021 aikana myös Kekkilän kompostointilaitoksella Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella. Biojätettä toimitettiin kompostointiin 1 959  tonnia ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä 4 933  tonnia. Kompostointilaitokselle vietiin myös puutarhajätettä 300 tonnia tukiaineeksi, sekä biokaasulaitokselta syntyneitä mädätteitä käsiteltäväksi.

Yhdyskuntajätteestä 54 % toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiahyötykäyttöön toimitettiin kotitalouksien kuivajäte ja miehitetyillä vastaanottopisteillä vastanotetut risut ja energiajäte. Kotitalouksien kuivajätettä toimitettiin vuoden 2021 aikana 19 991 tonnia Fortum Waste Solutionin voimalaitokselle. 

Muut jätteet (1007 tonnia) käsittävät kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet, jotka on toimitettu käsittelylaitoksiin käsiteltäväksi vaarattomiksi ja osittain hyödynnettäviksi.

Vuoden 2021 aikana yhdyskuntajätettä ei loppusijoitettu kaatopaikalle lainkaan.

Yhdyskuntajätteet
Yhdyskuntajätteet ml lietteet ja tuottajat

Biokaasun tuotanto biohajoavista jätteistä

Vuoden 2021 aikana Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen tuontato saatiin vakiinnutettua, ja biokaasun jalostusprosessi liikennepolttoaineeksi viimeisteltyä. Neljä BIG-biokaasun tankkausasemaa avattiin Etelä-Karjalaan 22.4.2021, ja viides, Kukkuroinmäen tankkausasema 17.6.2021.  Vuoden aikana biojätelaitoksessa käsiteltiin 4 285 tonnia biojätteitä ja 9 809 tonnia lietteitä.

Vuoden 2021 aikana biokaasusta jalostettua liikennepolttoainetta myytiin BIG-biokaasun tankkausasemilla 366 195 kg. Loppu syntynyt biokaasu hyödynnettiin laitoksen lämmityksessä tai poltettiin soihdussa.

Ilmakuva biokaasulaitos

Maa- ja kiviainekset

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen rakenteissa ja toiminnoissa hyödynnetään jätteenä vastaanotettuja maa- ja kiviaineksia sekä rakennusjätteen rejektejä. Maa- ja kiviaineksia hyödynnettiin muun muassa tiepohjiin ja loppusijoitusalueen rakenteisiin.

Vuoden 2021 aikana vastaanotettiin eriasteisia pilaantuneita maita yhteensä 7 769 tonnia, joista 132 tonnia sijoitettiin vaarallisen jätteen loppusijoitusalueelle ja tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle sijoitettiin 4 544 tonnia.

Kompostoimalla käsiteltiin 2 093 öljy-yhdisteillä pilaantuneita maita. Kaatopaikkakelpoisia maa-aineksia hyödynnetään loppusijoitusalueen rakenteissa.

Vuoden 2021 aikana Kukkuroinmäen alueelle rakennettavan kiertotalouskentän pohjarakenteissa hyödynnettiin kaikkiaan 60 858 tonnia betonimurskaa ja voimalaitosten maanrakennuskelpoisia tuhkia. Uuden Hyödyksi-aseman ja risujen varastokentän pohjarakenteissa hyödynnettiin tuhkaa ja betonimurksketta 11 552 tonnia, sekä koetoimintakentän pohjaan 1449 tonnia betonimurskaa ja 14 088 tonnia tuhkaa.

Rakenteilla olevaa kenttää

Muille toimijoille toimitetut jätteet

Etelä-Karjalan Jätehuolto toimitti vuoden 2021 aikana hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi seuraavat jätteet:

Kuivajäte, 19 991 tonnia

Määrä: 19 991 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Energiajäte, 2 713 tonnia

Määrä: 2 713 tonnia

Hyödyntäjä: Delete

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Biojäte, 6 244 tonnia

Määrä: 6 244

Hyödyntäjä:  Kukkuroinmäen biokaauslaitos (4285 tonnia), Kekkilä (1959 tonnia)

Hyötykäyttö:  Biokaasun tuotanto (liikennepolttoaine), kompostointi, maanparannus

Lietteet, 14 742 tonnia

Määrä: 14 742

Hyödyntäjä: Kukkuroinmäen biokaasulaitos (9809 tonnia), Kekkilä (4933 tonnia)

Hyötykäyttö: Biokaasun tuotanto (liikennepolttoaine), kompostointi, maanparannus

Haravointijätteet, 1589 tonnia

Määrä: 1589 tonnia 

Hyödyntäjä: Kukkuroinmäen biokaasulaitos (1289 tonnia), Kekkilä (300 tonnia)

Hyötykäyttö: Biokaasun tuotanto (liikennepolttoaine), kompostointi, maanparannus

Puut, 4 966 tonnia

Määrä: 4 966 tonnia

Hyödyntäjä: Delete Oy

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Metalli, 557 tonnia

Määrä: 557 tonnia

Hyödyntäjä: Konepeikko

Hyötykäyttö: Kierrätys

Kartonki, paperi, 46 tonnia

Määrä: 46 tonnia

Hyödyntäjä: Encore Ympäristöpalvelut Oy

Hyötykäyttö: Kierrätys

Tuottajavastuun alaiset jätteet, 163 tonnia

Määrä: 163 tonnia

Hyödyntäjä: Tuottajayhteisöt

Hyötykäyttö: Kierrätys, muu käsittely

Kattohuopa, 80 tonnia

Määrä: 80 tonnia

Hyödyntäjä: Delete, Tarpaper

Hyötykäyttö: Kierrätys, muu käsittely

Vaaralliset jätteet, 75 tonnia

Määrä: 75 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution,

Hyötykäyttö: Käsittely vaarattomaksi