Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Tehokas käsittely

Etelä-Karjalan Jätehuolto kerää ja vastaanottaa jätteitä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa, miehitetyillä Hyödyksi-asemilla, ekopisteillä sekä asuinkiinteistöistä. Osa jätteistä toimitetaan suoraan tuottajien terminaaleihin tai käsittelylaitoksiin hyödynnettäväksi ja osa kuljetetaan yhtiön muista vastaanottopisteistä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen käsiteltäväksi.

Vuoden 2020 aikana Etelä-Karjalan Jätehuollon käsittelemän jätteen kokonaismäärä oli 80 875 tonnia, kun maa-aineksia ei lasketa mukaan.

Jätteistä 54 % hyödynnettiin materiaalina ja 37 % energiana 6,5 % loppusijoitettiin kaatopaikalle.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle sijoitettiin vuonna 2020 yhteensä 5 218 tonnia hyötykäyttöön soveltumatonta jätettä. Loppusijoitetusta jätteestä suurin osa oli lasikuitua, lujitemuovia tai PVC-muovia, 1 977 tonnia. 

Käsitellyt jätemäärät 2020
Kuvaaja loppusijoitetut jätteet 2020

Yhdyskuntajätteet

Yhdyskuntajätteitä käsiteltiin vuoden 2020 aikana 38 661 tonnia. Lisäksi tuottajien vastuulla olevia yhdyskuntajätteitä kerättiin tuottajien toimesta Etelä-Karjalan alueella 3794 tonnia.

Yhdyskuntajätteistä 36 % hyödynnettiin materiaalina. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin kotitalouksilta erilliskerätyt biojätteet sekä miehitetyillä vastaanottopisteillä, ekopisteillä ja asuinkiinteistöiltä kerätyt kierrätettävät pakkausjätteet, metalli ja paperi. Laskelmassa  ei ole huomioitu kompostointiin ja biokaasulaitokselle toimitettuja kuntien vastuulle kuuluvia jätevedenpuhdistamojen lietteitä.

Biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet käsiteltiin alkuvuoden 2020 aikana Kekkilän kompostointilaitoksella Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella. Biojätettä toimitettiin kompostointiin 3 042  tonnia ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä 10 340  tonnia. Toukokuusta 2020 alkaen biojätteitä ja jätevedenpuhdistomjen lietteitä toimitettiin käsittelyyn Kukkuroinmäen valmistuneeseen biokaasulaitokseen. Biokaasulaitoksella käsiteltiin vuoden 2020 aikana biojätteitä 3 208 tonnia ja lietteitä 3 476 tonnia. Erilliskerättyjen biojätteiden kokonaismäärä oli 6 250 tonnia ja käsiteltyjen puhdistamolietteiden määrä 13 816 tonnia. Erilliskerätyn biojätteen määrä etelä-karjalaista asukasta kohti on 49,2 kg.

Yhdyskuntajätteestä 61,5 % toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiahyötykäyttöön toimitettiin kotitalouksien kuivajäte ja miehitetyillä vastaanottopisteillä vastanotetut risut ja energiajäte. Kotitalouksien kuivajätettä toimitettiin vuoden 2020 aikana 19 305 tonnia Fortum Waste Solutionin voimalaitokselle. 

Muut jätteet (967 tonnia) käsittävät kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet, jotka on toimitettu käsittelylaitoksiin käsiteltäväksi vaarattomiksi ja osittain hyödynnettäviksi.

Vuoden 2020 aikana yhdyskuntajätettä ei loppusijoitettu kaatopaikalle lainkaan.

Kuvaaja, yhdyskuntajätteen hyötykäyttö
Kuvaaja yhdyskuntajätteen hyödynnys, mukana tuottajien jätteet

Rakennusjätteet

Rakennusjätteitä vastaanotetaan esilajiteltuna sekä sekalaisina kuormina. Sekalainen rakennusjäte lajitellaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen käsittelykentällä ja lajitellut materiaalit ohjataan hyötykäyttöön.

Lajiteltavaa rakennusjätettä vastaanotettiin vuoden 2020 aikana noin 4 965 tonnia, josta materiaalihyötykäyttöön toimitettiin 46  %, energiahyötykäyttöön 46  % ja loppusijoitettiin noin 8  %.

Kaavio rakennusjätteiden hyödyntäminen

Maa- ja kiviainekset

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen rakenteissa ja toiminnoissa hyödynnetään jätteenä vastaanotettuja maa- ja kiviaineksia sekä rakennusjätteen rejektejä. Maa- ja kiviaineksia hyödynnettiin muun muassa tiepohjiin ja loppusijoitusalueen rakenteisiin. 

Vuoden 2020 aikana vastaanotettiin eriasteisia pilaantuneita maita yhteensä 3 660 tonnia, joista 337 tonnia sijoitettiin vaarallisen jätteen loppusijoitusalueelle ja tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle 1 657 tonnia.

Kompostoimalla käsiteltiin 1 666 öljy-yhdisteillä pilaantuneita maita. Kaatopaikkakelpoisia maa-aineksia hyödynnetään loppusijoitusalueen rakenteissa.

2020 vuoden aikana Kukkuroimäen alueelle rakennettavan kiertotalouskentän pohjarakenteissa hyödynnettiin kaikkiaan 57 295 tonnia betonimurskaa ja voimalaitosten maanrakennuskelpoisia tuhkia.

Hyötykäyttökaavio, mukana kenttärakenteet

Muille toimijoille toimitetut jätteet

Etelä-Karjalan Jätehuolto toimitti vuoden 2020 aikana muille toimijoille hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi seuraavat jätteet:

Kuivajäte, 19 305 tonnia

Määrä: 19 305 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Energiajäte, 1 966 tonnia

Määrä: 1966 tonnia

Hyödyntäjä: Delete

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Biojäte, 3 042 tonnia

Määrä: 3 042 tonnia (+ 3 208 omaan biokaasulaitokseen)

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Lietteet, 10 340 tonnia

Määrä: 10 340 tonnia (+ 3 476 omaan biokaasulaitokseen)

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Haravointijätteet, 190 tonnia

Määrä: 190 tonnia (+ 356 tonnia omaan biokaasulaitokseen)

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Puut, risut, 3 248 tonnia

Määrä: 3 248 tonnia

Hyödyntäjä: Delete Oy, Imatran Lämpö

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Metalli, 629 tonnia

Määrä: 629 tonnia

Hyödyntäjä: Konepeikko

Hyötykäyttö: Kierrätys

Kartonki, paperi, 43 tonnia

Määrä: 43 tonnia

Hyödyntäjä: Encore Ympäristöpalvelut Oy

Hyötykäyttö: Kierrätys

Tuottajavastuun alaiset jätteet, 199 tonnia

Määrä: 199 tonnia

Hyödyntäjä: Tuottajayhteisöt

Hyötykäyttö: Kierrätys, muu käsittely

Vaaralliset jätteet, 157 tonnia

Määrä: 157 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution, 

Hyötykäyttö: Käsittely vaarattomaksi