Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Taloudellinen vastuu

Vuosi 2020

Vuosi 2020 oli yhtiön 24. tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta yhdeksästoista. Yhtiön liikevaihto oli 12,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 430 000 euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa. Tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 4 253 000 euroa, joista merkittävimmät olivat Imatralle ja Lappeenrantaan rakennetut biokaasun tankkausasemat. Keskeneräisissä investoinneissa on biokaasulaitoksen  ja kiertotalouskentän rakentamiskustannuksia. Kuluneella tilikaudella Etelä-Karjalan Jätehuollon taloudellinen tilanne säilyi vahvana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisesta poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuu tulevina vuosina. Koronapandemia on hieman lisännyt vastaanotettavan jätteen määrää. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Yhtiön oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Merkittävimmät epävarmuustekijät

Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät liikennekaasun menekkiin, hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon. Jätelaki tullaan jälleen kerran avaamaan; vaikka sopeutuminen edellisiin lainsäädännön muutoksiin toimialalla on edelleen kesken.

Talouden tunnusluvut
Keskeiset tunnusluvut
Liikevaihdon kehitys
Kuvaaja oman pääoman kehityksestä
Kuvaaja liikevoiton kehitys
Kuvaaja omavaraisuus
Kuvaaja investoinneista

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Jätelain 44 § edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2010-31.12.2020

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely- ja muiden maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukana toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä tuote- ja asiakaskohtaisesti. Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, joissa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
Tuloslaskelma
Maksut ja tulot yhteensä 13 037 753 11 839 670 1 198 083
TULOT YHTEENSÄ
Toiminnan kustannukset 11 659 667 11 269 368 300 299
Poistot ja poistoerot 897 101 836 663 60 438
Rahoituskulut ja -tuotot 75 989 68 893 7 096
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 12 575 757 12 174 924 367 833
Tuloverot 64 677 58 733 5 944
TILIKAUDEN TULOS 430 319 – 393 987 824 306

 

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA 2020 2019
LIIKEVAIHTO 12 825 182,01 12 705 544,04
Liiketoiminnan muut tuotot 212 570,80 188 041,02
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -553 508,44 -355 598,38
Ulkopuoliset palvelut -7 300400,08 -7 260 291,34
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 853 908,52 -7 615 889,72
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 608 955,08 -1 445 606,22
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut -266 431,93 -244 824,12
Muut henkilöstösivukulut -55 713,01 -24 351,89
Henkilöstökulut yhteensä -1 931 100,02 -1 714 728,23
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -893 290,30 -945 666,07
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -893 290,30 -945 666,07
Liiketoiminnan muut kulut -1 784 658,35 -2 157 378,80
LIIKEVOITTO 574 795,62 459 868,24
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta 10 335,41 8 337,95
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -86 324,65 -53 875,72
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 498 806,38 414 330,47
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 810,49 1 108,33
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -64 676,61 -127 678,85
TILIKAUDEN VOITTO 430 319,28 287 759,95

 

Tase

Tase
TASE 2020 2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 12 152,78 0,00
Muut aineettomat hyödykkeet 1 086,11 14 119,45
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 13 238,89 14 119,45
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 803 135,91 803 135,91
Kiinteistöjen liittymismaksut 11 190,00 11 190,00
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1 868 793,27 2 010 188,90
Koneet ja kalusto 579 272,65 688 916,08
Muut aineelliset hyödykkeet 4 132 671,65 3 489 737,22
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 686 319,19 11 688 622,68
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 22 081 382,67 18 691 790,79
Sijoitukset
Muut saamiset 7 340,00 0,00
Sijoitukset yhteensä 7 340,00 0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 101 961,56 18 705 910,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 253 333,04 1 263 228,36
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 041 949,12 3 618 4954,86
Muut saamiset 101 820,69 13 617,08
Siirtosaamiset 619 379,03 171 784,70
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 016 481,88 5 067 126,00
Rahat ja pankkisaamiset 1 404 895,30 1 345 552,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 421 377,18 6 412 678,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 523 338,74 25 118 589,02
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 682 765,61 2 682 765,61
Edellisten tilikausien voitto 5 002 254,78 4 714 494,83
Tilikauden voitto 430 319,28 287 759,95
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 115 339,67 7 685 020,39
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 7 136,91 3 326,43
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 7 136,91 3 326,43
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 3 738 855,37 3 912 440,24
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 738 855,37 3 912 440,24
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 11 361 111,10 10 000 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 11 361 111,10 10 000 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 138 111,10 1 000 000,00
Ostovelat 1 604 332,85 1 664 390,18
Velat saman konsernin yrityksille 201 299,42 192 700,64
Muut velat 377,37 325 932,63
Siirtovelat 355 997,15 334 778,52
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 300 895,69 3 517 801,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 662 006,79 13 517 801,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 523 338,74 25 118 589,02

 

 

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Etelä-Karjalan Jätehuolto laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjnenysmaksuja, aluekeräyspisteen käyttömaksuja sekä perusmaksuja. Lisäksi yhtö laskuttaa viranomaismaksuja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen puolesta sekä kuntalisää kuntien puolesta (pl. Taipalsaari).

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta ja mahdollisesta kuntalisästä.Vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuosittain hyväksymään jätetaksaan.

Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.

Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.

Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksujen kertymä vuonna 2020

Vuonna 2020 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 572 867 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 61,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 0,7 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 3,2 %,
 • palvelumyynnin tuloja 1,9 %,
 • perumaksutuloja 9,6 % ja
 • kuljetusmaksuja 23,2 %.

  Jätemaksujen käyttö vuonna 2020

  Jätemaksuja käytettiin vuonna 2020 seuraavasti:

  • materiaalit ja ostetut palvelut 62,2 %
  • henkilöstökulut 15,3 %
  • liiketoiminnan muut kulut 13,0 %
  • poistot 7,1 %
  • verot  0,5 %
  • rahoituskulut 0,6 %
  • jätevero 1,1 %
  • pakolliset varaukset 0,2 %
   Kuva jätemaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2020

   Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2020

   Perusmaksuja kerättiin vuonna 2020 yhteensä 1 206 601 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 406 464 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

   Perusmaksuja käytettiin vuonna 2020 seuraavasti:

   • Hyödyksi-asemien ylläpito 51.0 %
   • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja kisttely 11.3 %
   • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 37.7 %

   Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2020

   Astiamaksuja kertyi vuonna 2020 yhteensä 6 140 840 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti:

   • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 42 %
   • Käsittelykustannukset 58 %
   Kuva perusmaksutulojen käytöstä vuonna 2020
   Kuva astiamaksujen käytöstä vuonna 2020