Vuosikertomus 2019

Tehokas käsittely

Etelä-Karjalan Jätehuolto kerää ja vastaanottaa jätteitä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa, miehitetyillä Hyödyksi-asemilla, ekopisteillä sekä asuinkiinteistöistä. Osa jätteistä toimitetaan suoraan tuottajien terminaaleihin tai käsittelylaitoksiin hyödynnettäväksi ja osa kuljetetaan yhtiön muista vastaanottopisteistä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen käsiteltäväksi.

Vuoden 2019 aikana Etelä-Karjalan Jätehuollon käsittelemän jätteen kokonaismäärä oli 83 531 tonnia, kun maa-aineksia ei lasketa mukaan.

Jätteistä 41,5 % hyödynnettiin materiaalina ja 38 % energiana 19 % loppusijoitettiin kaatopaikalle.

Vastaanotettu ja käsitelty jätemäärä ja loppusijoitetun jätteen suhteellinen osuus kasvoi vuonna 2019 edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että eri puolilla Suomea kysyntä loppusijoitettavien jätteiden vastaanottoon on kasvanut erilaisista loppusijoitusta koskevista poikkeuslupakäytännöistä johtuen. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoituskapasiteetilla on viranomaisen myöntämän poikkeusluvan myötä voitu vastata tähän muualta Suomesta tulleeseen kysyntään.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle sijoitettiin vuonna 2019 yhteensä 15 575 tonnia hyötykäyttöön soveltumatonta jätettä, josta Etelä-Karjalan maakunnan ulkopuolelta tuli 12 106 tonnia. Loppusijoitetusta jätteestä suurin osa oli asbestia, 6 025 tonnia.

Käsitetellyt jätteet 2019
Kuvaaja maakunnan ulkopuolisista jätteistä

Yhdyskuntajätteet

Yhdyskuntajätteitä käsiteltiin vuoden 2019 aikana kaikkiaan 45 315 tonnia.

Yhdyskuntajätteistä 53 % hyödynnettiin materiaalina. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin biojätteet, jätevedenpuhdistamojen lietteet sekä miehitetyillä vastaanottopisteillä, ekopisteillä ja asuinkiinteistöiltä kerätyt kierrätettävät pakkausjätteet, metalli ja paperi.

Biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksella Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella. Biojätettä kerättiin 6 122 tonnia ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä 14 361 tonnia.

Yhdyskuntajätteestä 45 % toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiahyötykäyttöön toimitettiin kotitalouksien kuivajäte ja miehitetyillä vastaanottopisteillä vastanotetut risut ja energiajäte.

Kotitalouksien kuivajätettä toimitettiin vuoden 2019 aikana 19 550 tonnia Fortum Waste Solutionin voimalaitokselle. 37 % kuivajätteestä käsiteltiin ennen energiahyödynnystä Fortumin ekojalostamolla, jossa kuivajätteestä saatiin erotettua vielä jonkin verran (186 tonnia) kierrätyksen kelpaavaa metallia.

Muut jätteet (2 %, 1393 tonnia) käsittävät kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet, jotka on toimitettu käsittelylaitoksiin käsiteltäväksi vaarattomiksi ja osittain hyödynnettäviksi.

Vuoden 2019 aikana yhdyskuntajätettä ei loppusijoitettu kaatopaikalle lainkaan.

Yhdyskuntajätteet 2019

Rakennusjätteet

Rakennusjätteitä vastaanotetaan esilajiteltuna sekä sekalaisina kuormina. Sekalainen rakennusjäte lajitellaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen käsittelykentällä ja lajitellut materiaalit ohjataan hyötykäyttöön.

Lajiteltavaa rakennusjätettä vastaanotettiin vuoden 2019 aikana noin 4000 tonnia, josta materiaalihyötykäyttöön toimitettiin 23 %, energiahyötykäyttöön 72 % ja loppusijoitettiin noin 5 %.

Maa- ja kiviainekset

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen rakenteissa ja toiminnoissa hyödynnetään jätteenä vastaanotettuja maa- ja kiviaineksia sekä rakennusjätteen rejektejä. Maa- ja kiviaineksia hyödynnettiin muun muassa tieopohjiin ja loppusijoitusalueen rakenteisiin. Maa- ja kiviaineksia vastaanotettiin vuoden 2019 aikana kaikkiaan 6129 tonnia.

Vuoden 2019 aikana vastaanotettiin eriasteisia pilaantuneita maita yhteensä 2 873 tonnia, joista 1 234 tonnia sijoitettiin vaarallisen jätteen loppusijoitusalueelle ja tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle 566 tonnia.

Kompostoimalla käsiteltiin 1 073 öljy-yhdisteillä pilaantuneita maita. Kaatopaikkakelpoisia maa-aineksia hyödynnetään loppusijoitusalueen rakenteissa.

2019 vuoden aikana Kukkuroimäen alueelle rakennettavan kiertotalouskentän pohjarakenteissa hyödynnettiin kaikkiaan 39 531 tonnia betonimurskaa ja voimalaitosten maanrakennuskelpoisia tuhkia 45 123 tonnia.

Muille toimijoille toimitetut jätteet

Etelä-Karjalan Jätehuolto toimitti vuoden 2019 aikana muille toimijoille hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi seuraavat jätteet:

Kuivajäte

Määrä: 19 550 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution

Hyötykäyttö: Energiantuotanto, metallinkierrätys (186 tonnia)

Energia- jäte

Määrä: 6199 tonnia

Hyödyntäjä: Delete 

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Biojäte

Määrä: 6122 tonnia

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Lietteet

Määrä: 14 361 tonnia

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Puutarha- jätteet

Määrä: 1455 tonnia

Hyödyntäjä: Kekkilä

Hyötykäyttö: Kompostointi, maanparannus

Puut, risut

Määrä: 4396 tonnia

Hyödyntäjä: Delete, Imatran Lämpö

Hyötykäyttö: Energiantuotanto

Metalli

Määrä: 529 tonnia

Hyödyntäjä: Konepeikko

Hyötykäyttö: Kierrätys

Kartonki, paperi

Määrä: 37 tonnia

Hyödyntäjä: Hyötypaperi

Hyötykäyttö: Kierrätys

Tuottaja- vastuun alaiset jätteet

Määrä: 150 tonnia

Hyödyntäjä: Tuottajayhteisöt

Hyötykäyttö: Kierrätys, muu käsittely

Vaaral- liset jätteet

Määrä: 166 tonnia

Hyödyntäjä: Fortum Waste Solution, Lassila&Tikanoja

Hyötykäyttö: Käsittely vaarattomaksi