Vuosikertomus 2019

Taloudellinen vastuu

Vuosi 2019

Vuosi 2019 oli yhtiön 23. tilikausi, mutta operatiivisten toimintojen osalta kahdeksastoista. Yhtiön liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 288 000 euroa. Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa. Tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille. Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 10 601 000 euroa, joista merkittävin oli Taipalsaaren Hyödyksi-aseman uudistus, 82 511 euroa. Keskeneräisissä hankinnoissa on biokaasulaitoksen, biokaasun tankkausaseman sekä kiertotalouskentän rakentamiskustannuksia. Kuluneella tilikaudella Etelä-Karjalan Jätehuollon taloudellinen tilanne säilyi vahvana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisesta poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuu tulevina vuosina. Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Yhtiön oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Merkittävimmät epävarmuustekijät

Merkittävimmät epävarmuustekijät lähivuosina liittyvät liikennekaasun menekkiin, hankintapäätöksiin, lainsäädännön muutoksiin ja uusien käsittelytekniikoiden käyttöönottoon. Jätelaki tullaan jälleen kerran avaamaan; vaikka sopeutuminen edellisiin lainsäädännön muutoksiin toimialalla on edelleen kesken.

Talouden tunnusluvut kuvana
Keskeiset tunnusluvut kuvataulukkona
Kuvaaja liikevaihdosta
Kuvaaja oman pääoman kehityksestä
Kuvaaja liikevoiton kehityksestä
Kuvaaja omavaraisuuden kehityksestä
Kuvaaja investointien kehityksestä

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Jätelain 44 § edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2019-31.12.2019

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan kustannuspaikoille. Käsittely- ja muiden maksujen ja tulojen jako liikevaihdon alkuperän mukana toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä tuote- ja asiakaskohtaisesti. Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, joissa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneen liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Yhteensä Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta
Tuloslaskelma
Maksut ja tulot yhteensä 12 893 585 11 607 150 1 286 435
TULOT YHTEENSÄ
Toiminnan kustannukset 11 488 050 11 264 248 223 802
Poistot ja poistoerot 944 558 882 042 62 516
Rahoituskulut ja -tuotot 45 538 40 929 4 609
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 12 478 146 12 187 219 290 297
Tuloverot 127 679 -71 433 199 102
TILIKAUDEN TULOS 287 760 – 508 646 796 406

 

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA 2019 2018
LIIKEVAIHTO 12 705 544,04 11 675 897,92
Liiketoiminnan muut tuotot 188 041,02 191 071,74
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -355 598,38 -263 763,90
Ulkopuoliset palvelut -7 260 291,34 -6 836 894,57
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 615 889,72 -7 100 658,47
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 445 606,22 -315 817,24
Henkilöstöivukulut
Eläkekulut -244 824,12 -232 311,00
Muut henkilöstösivukulut -24 351,89 -46,978,88
Henkilöstökulut yhteensä -1 714 728,23 -1 595 116,12
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -945 666,07 -1 006 779,85
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -945 666,07 1 006 779,85
Liiketoiminnan muut kulut -2 157 378,80 -1 477 328,09
LIIKEVOITTO 459 868,24 687 087,13
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0,00 28,95
Muilta 8 337,95 9 136,23
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -53 875,72 -8 460,18
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 414 330,47 687 792,15
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 108,33 1 477,84
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -127 678,85 -171 207,82
TILIKAUDEN VOITTO 287 759,95 518 062,17

 

Tase

Tase
TASE 2019 2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet 14 119,45 27 152,78
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 14 119,45 27 152,78
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 803 135,91 803 135,91
Kiinteistöjen liittymismaksut 11 190,00 11 190,00
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 2 010 188,90 2 164 358,41
Koneet ja kalusto 688 916,08 815 675,37
Muut aineelliset hyödykkeet 3 489 737,22 3 898 012,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 688 622,68 1 300 168,509
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 18 691 790,79 8 992 740,67
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 705 910,24 9 019 893,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 263 228,36 1 216 882,99
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 618 495,86 2 494 525,42
Muut saamiset 13 617,08 192 411,82
Siirtosaamiset 171 784,70 361 575,63
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 067 126,00 4 265 395,76
Rahat ja pankkisaamiset 1 345 552,78 48 112,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 412 678,78 4 313 507,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 118 589,02 13 333 401,23
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 682 765,61 2 682 765,61
Edellisten tilikausien voitto 4 714 494,83 4 196 432,66
Tilikauden voitto 287 759,95 518 062,17
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 685 020,39 7 297 260.44
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 3 326,43 4 434,75
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 3 326,43 4 434,75
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 3 912 440,24 3 697 377,46
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 912 440,24 3 697 377,46
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 10 000 000,00 0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 10 000 000,00 0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 000 000,00 0,00
Ostovelat 1 664 390,18 1 703 432,40
Velat saman konsernin yrityksille 192 700,64 153 713,94
Muut velat 325 932,63 8 313,28
Siirtovelat 334 778,52 368 868,96
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 517 801,97 2 234 328,58
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 517 801,97 2 234 238,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 118 589,02 13 333 401,23

 

 

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Etelä-Karjalan Jätehuolto laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjnenysmaksuja, aluekeräyspisteen käyttömaksuja sekä perusmaksuja. Lisäksi yhtö laskuttaa viranomaismaksuja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen puolesta sekä kuntalisää kuntien puolesta (pl. Taipalsaari).

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta ja mahdollisesta kuntalisästä.Vuosimaksut perustuvat Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuosittain hyväksymään jätetaksaan.

Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.

Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.

Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksujen kertymä vuonna 2019

Vuonna 2019 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 900 340 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 60,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 1,4 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 3,1 %,
 • palvelumyynnin tuloja 2,0 %,
 • perumaksutuloja 8,9 % ja
 • kuljetusmaksuja 24,1 %.

Jätemaksujen käyttö vuonna 2019

Jätemaksuja käytettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 • materiaalit ja ostetut palvelut 60,3 %
 • henkilöstökulut 13,6 %
 • liiketoiminnan muut kulut 14,1 %
 • poistot 7,5 %
 • verot  1,0 %
 • rahoituskulut 0,4 %
 • jätevero 3,0 %
 • pakolliset varaukset 0,2 %
Kuva jätemaksujen kertymästä ja käytön jakautumsiesta vuonna 2019.

Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2019

Perusmaksuja kerättiin vuonna 2019 yhteensä 1 147 056 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 348 194 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

Perusmaksuja käytettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 • Hyödyksi-asemien ylläpito 52.6 %
 • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja kisttely 15,2 %
 • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 32.2 %

Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2019

Astiamaksuja kertyi vuonna 2019 yhteensä 6 124 950 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti:

 • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 42 %
 • Käsittelykustannukset 58 %
Kuva perusmaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2019
Kuva astiamaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2019