Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

 

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin nimi:

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tietojärjestelmät

Rekisterin pitäjä 

Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy  Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo 
Y‐tunnus 1056645‐4 
Puh. 010 841 1818, asiakaspalvelu@ekjh.fi, www.ekjh.fi 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Hallintopäällikkö Satu Kurki, puh. 010 841 1801, satu.kurki@ekjh.fi

Asiakaspalvelu‐ ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen,   puh. 010 841 1807, mari.ilvonen@ekjh.fi,  

Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja tarvitaan lakisääteisten jätehuoltopalvelujen järjestämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjä voi koota tiedoista tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. 

Rekisterin tietosisältö 

 • Henkilön nimi (kiinteistön haltija / omistaja / vuokralainen  tai muu asukas) 
 • Laskutusosoite ja muut laskutusyhteystiedot 
 • Sähköposti ja puhelinnumero 
 • Mahdollisen yhteyshenkilön (taloyhtiön isännöitsijä tai muu) nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • Kiinteistön osoite 
 • Rakennus‐/kiinteistötunnus
 • Kiinteistön käyttötarkoitus, kiinteistön asuinhuoneistojen määrä 
 • Kiinteistön jätehuoltopalvelut 
 • Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen astia- ja tyhjennysväli ja tyhjennystapahtumatiedot 
 • Mahdolliset viranomaispäätökset 
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät dokumentit, kuten asiakkaan lähettämät kirjeet ja lomakkeet 
 • Ajoneuvon rekisteritunnus ja ajoneuvotyyppi (jätteiden vastaanotossa) 
 • Tiedot tuodusta jätteestä (jätteen alkuperäkunta ja ‐osoite, laatu, määrä) 
 • Asiakassopimuksen numero 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri on perustettu väestörekisteristä saaduilla kiinteistötiedoilla sekä jätteenkuljetusyrityksiltä saaduilla noutopalvelutiedoilla. 
Sitä päivitetään kiinteistörekisteristä, rakennusrekisteristä ja väestörekisteristä saaduilla tiedoilla. 

Rekisterin ylläpito tapahtuu ensisijaisesti asiakkailta saatavalla tiedolla. 
Asiakas on velvollinen jätehuoltomääräysten mukaan ilmoittamaan palveluiden tai osoitteen muutoksista Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy:lle. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisella on rajattu katselu- ja tallennusoikeus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin viranomaistehtävien hoitoa varten.

Omistajakuntien jätelakia valvoville ympäristönsuojeluviranomaisille tai poliisille voidaan pyynnöstä luovuttaa yksittäisiä tietoja, jotka liittyvät viranomaisen valvontatehtäviin. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina‐ ja mielipidetutkimukseen.  Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella. Henkilötiedot säilytään luottamuksellisina ja vain asianmukaisilla henkilöillä on pääsy tietoihin. 

Sähköiset rekisterit sijaitsevat valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatuilla palvelimilla.   Etelä‐Karjalan Jätehuollon organisaatiossa tietoja käsittelevät vain  ne työntekijät, joiden työssä järjestelmän tietojen saanti on tarpeellista. 

Etelä‐Karjalan Jätehuollon työntekijät käsittelevät tietoja  huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen niin, ettei  rekisteröidyn yksityiselämän suojaa tai muita yksityisyyden suojan  turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. 

Järjestelmien käyttäjäryhmille on rajattu oikeudet vain niihin tietoihin, jotka ovat tarpeellisia käyttäjän työn tekemisen kannalta. 
Rekisterien käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja  salasanaa.  

Tarkastusoikeudet 

Jokaisella on oikeus tarkistaa itsestään ja omistamaansa / hallitsemaansa kiinteistöä koskevat rekisteritiedot. Osakkuus esimerkiksi kuolinpesässä riittää tietojen tarkastamiseen. 

Tarkastuspyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti. Tietoja tarkastettaessa tulee esittää henkilöllisyystodistus. Tietoja ei lähetetä sähköisesti tai kirjeitse.  

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella, jonka tiedot ovat kirjattu väärin Etelä‐Karjalan Jätehuollon rekisteriin, on oikeus vaatia korjaamaan tiedot.  


Sivuston kävijäseuranta

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.